Mezzanin Capital: specialista na mezaninové úvěrové produkty?

Produkt

Mezaninový dluh (či úvěr) může být strukturován jako specifická forma dluhu (strukturálně či právně podřízený dluh – nejběžnější forma mezaninového financování v podmínkách ČR) nebo jako preferenční akcie. Obvykle nebývá materiálně zajištěn, nevyžaduje osobní garanci vlastníků společnosti a je typicky poskytován na základě finanční výkonnosti potenciálního dlužníka měřené dluhovou kapacitou definované na základě firemního cash flow.

Mezaninový dluh nese ze své podstaty signifikantně vyšší riziko než standardní seniorní (bankovní) dluh a tomu odpovídá i jeho cena, která je významně vyšší než cena bankovního dluhu.

Ve většině případů je cena (úrok) mezaninového dluhu tvořena dvěma komponenty: (i) Pravidelnou platbou peněžní složky úroku a (ii) PIK (Payment-In-Kind) složkou úroku, který tvoří kapitalizovaný komponent celkového úroku a je placena v okamžiku splatnosti příslušného úvěru. V některých situacích (zvlášť v případech financování akvizic společností jejich manažery) může poskytovatel mezaninového financování požadovat i určitý podíl na budoucí ekvitní hodnotě financované společnosti.

Mezaninový dluh je typicky strukturován na bázi tzv. EBITDA násobku (neboli násobku hrubého cash flow příslušného dlužníka) s vyšším využitím finanční páky (Leverage) než v případě standardního bankovního dluhu (měřeno na bázi Čistý Finanční Dluh / EBITDA) a jeho splatnost typicky přesahuje splatnost seniorního (bankovního) dluhu s profilem jednorázové splatnosti úvěru v okamžiku splatnosti.

Mezaninový dluh (úvěr) je flexibilní, dlouhodobý zdroj financování, který umožňuje akcelerovat růst příslušného dlužníka a zvýšit tvorbu přidané hodnoty pro jeho majitele.

Využití mezaninového financování

Dlužníci mohou využít mezaninového financování (nikoliv exkluzivně, typicky většinou v kombinaci se seniorním dluhem), pokud chtějí dosáhnout následujících cílů:

 • Významné rozšíření obchodní činnosti a/nebo investování do nových technologií
 • Financování koupě (akvizice) nové společnosti
 • Optimalizace kapitálové struktury a rizikového profilu svého podnikání
 • Rekapitalizace; změna vlastnické struktury
 • Překlenutí nedostatku krátkodobé likvidity
 • Nabytí aktiv v rámci restrukturalizace podniku
 • Financování restrukturalizačního procesu (dlužníka)

Ať už je mezaninový dluh využit jako součást akvizičního financování, financování růstového příběhu, bankovního refinancování bilance dlužníka nebo odkupu vlastnických podílů na společnosti (owner buy-out), tento finanční nástroj může vždy poskytovat významnou přidanou hodnotu pro všechny strany zapojené do příslušného obchodu.

Výhody mezaninového financování

Navzdory vyšší ceně disponuje mezaninový dluh významnými (strukturálními) výhodami, které jej činí vhodnou formou financování aplikovatelnou v mnoha situacích:

 • Vyplňuje mezeru v oblasti financování způsobenou omezeným přístupem k seniornímu (typicky bankovnímu) dluhu či k vlastním zdrojům.
 • Navyšuje celkový výnos investora díky náhradě části požadovaných vlastních zdrojů mezaninovým dluhem.
 • Minimalizuje (v případě nahrazení vlastních zdrojů mezaninovým dluhem) rozředění vlastnických podílů a snižuje celkový náklad kapitálu společnosti.
 • Mezaninový dluh eliminuje potřebu prodeje podílu ve společnosti (majoritního i minoritního) za účelem financování strategie rozvoje firmy náročné na podíl investovaných vlastních zdrojů.
 • Mezaninový úvěr (samostatně či v kombinaci s bankovním financováním), za podmínky existence přiměřené dluhové kapacity dlužníka a jeho pozitivní čisté valuace (hodnota firmy pro její vlastníky), může poskytnout až 100% vlastního kapitálu potřebného k realizaci příslušné transakce.
 • Výše mezaninového dluhu je ve většině případů strukturována na základě dlužníkova hrubého cash flow (vyjádřeno ukazatelem EBITDA), ve výjimečných případech může být ovšem vzata do úvahy i materiální hodnota jednotlivých aktiv dlužníka.
 • Mezaninový dluh umožňuje realizovat i transakce v případě, že investor nemá dostatek vlastních zdrojů (typicky v kombinaci s relativně vyšším rizikovým apetitem) a tzv. EBITDA násobek příslušné transakce vysoce přesahuje hodnoty typické pro financování bankovním dluhem.
 • Mezaninový úvěr je typicky strukturován bez osobních garancí vlastníků příslušného dlužníka a jeho splatnost přesahuje splatnost seniorního (bankovního) dluhu.
 • Mezaninový dluh – ve srovnání se standardním bankovním úvěrem – je strukturován jako dluhový instrument s jednorázovou splatností k datu maturity, v převážné většině případů bez průběžných splátek jistiny a s významnou částí celkového úroku (především tzv. PIK komponent) splatnou taktéž k datu maturity.

V principu platí, že podmínky mezaninového financování jsou vždy více flexibilní (více ušité na míru) než podmínky standardního bankovního úvěru a požadavky mezaninového věřitele (týkající se např. vlivu na řízení firmy, reportingu, požadavku na výnos) jsou řádově nižší než požadavky investora disponujícího vlastnickým podílem na společnosti.