Mezzanine Capital

Mezzanine Capital je vysoce kvalifikovaný poskytovatel specifických řešení na trhu s úvěrovými produkty šitými na míru, s rozsáhlými zkušenostmi z bankovnictví a strategického poradenství. Poskytujeme služby velkým, malým i středně velkým společnostem, které vyžadují speciální přístup a individuální řešení svých potřeb. Nabízíme a poskytujeme nejvyšší úroveň služeb díky široké škále finančních (úvěrových) produktů a služeb transakčního i strategického poradenství; převážně v České republice, na Slovensku a v sousedních zemích.

Financování našich transakcí poskytujeme skrze separátní SPV struktury připravené na míru konkrétním potřebám našich klientů a zohledňující veškerá specifika připravovaných transakcí (a zároveň umožňující maximální flexibilitu na straně poskytovatele financování).

Mezzanine Capital is a highly competent and specialized corporate financial firm with strong banking and advisory expertise. We service large, small and middle sized enterprises requiring special attention and individual Mezzanine solutions. We provide the highest level of proficiency through bundling financial products and through business advisory services; predominantly in the region of Czech Republic, Slovakia and their neighboring countries.

We provide financing of our transactions through tailored SPV structures, where we reflect special requirements of our clients. These structures also provide the highest possible flexibility to both investors and borrowers.

O nás

Mise

Naším posláním je pomáhat klientům dosáhnout jejich cílů poskytováním na míru šitých individuálních řešení. Přinášíme integritu, finanční odbornost, podnikatelský a inovativní přístup a tím schopnost budovat dlouhodobé vzájemně prospěšné vztahy. Jsme přesvědčeni, že tímto způsobem dokážeme nejlépe zajistit prosperitu našich klientů, investorů, zaměstnanců a akcionářů.

Firemní hodnoty

DŮVĚRA – Věříme, že oboustranná důvěra mezi námi a našimi klienty, investory, zaměstnanci a akcionáři, je neodmyslitelnou součástí našich služeb.

ODBORNOST – Nabízíme nadstandardní inovativní řešení, přizpůsobená přesným potřebám našich klientů.

PARTNERSTVÍ – Věříme ve vzájemně prospěšné vztahy a spolupráci, založené na zásadě transparentnosti a rovnosti.

Introduction

Mission

Our mission is to assist clients in accomplishing their business and personal goals by providing financial expertise, innovation, and individual solutions. With the utmost integrity, we aim to foster long-term mutually beneficial relationships to enhance the prosperity of our clients, investors, employees and shareholders.

Values

TRUST – We believe that mutual confidence between our clients, investors, employees and shareholders is an essential part of our services.

EXCELLENCE – We provide innovative customized solutions that exceed expectations.

PARTNERSHIP – We believe in mutually beneficial relationships and collaboration on the basis of transparency and equality.

Produkt

Mezaninové financování

Product

Mezzanine Debt Description

Co je mezaninový dluh?

Mezaninový dluh je úvěrový instrument umístěný mezi seniorním (typicky bankovním) dluhem a vlastním kapitálem v rámci kapitálové struktury společnosti, který kombinuje základní vlastnosti obou těchto zdrojů kapitálu. Často se používá v situacích, kdy financování bankou (z různých důvodů) již není možné, a tak mezaninový dluh zčásti nahrazuje nedostatečný vlastní kapitál společnosti.

Mezaninový dluh (či úvěr) může být strukturován jako specifická forma dluhu (strukturálně či právně podřízený dluh – nejběžnější forma mezaninového financování v podmínkách ČR) nebo jako preferenční akcie. Obvykle nebývá materiálně zajištěn, nevyžaduje osobní garanci vlastníků společnosti a je typicky poskytován na základě finanční výkonnosti potenciálního dlužníka měřené dluhovou kapacitou definované na základě firemního cash flow.

Mezaninový dluh nese ze své podstaty signifikantně vyšší riziko než standardní seniorní (bankovní) dluh a tomu odpovídá i jeho cena, která je významně vyšší než cena bankovního dluhu.

Ve většině případů je cena (úrok) mezaninového dluhu tvořena dvěma komponenty: (i) Pravidelnou platbou peněžní složky úroku a (ii) PIK (Payment-In-Kind) složkou úroku, který tvoří kapitalizovaný komponent celkového úroku a je placena v okamžiku splatnosti příslušného úvěru. V některých situacích (zvlášť v případech financování akvizic společností jejich manažery) může poskytovatel mezaninového financování požadovat i určitý podíl na budoucí ekvitní hodnotě financované společnosti.

Mezaninový dluh je typicky strukturován na bázi tzv. EBITDA násobku (neboli násobku hrubého cash flow příslušného dlužníka) s vyšším využitím finanční páky (Leverage) než v případě standardního bankovního dluhu (měřeno na bázi Čistý Finanční Dluh / EBITDA) a jeho splatnost typicky přesahuje splatnost seniorního (bankovního) dluhu s profilem jednorázové splatnosti úvěru v okamžiku splatnosti.

Mezaninový dluh (úvěr) je flexibilní, dlouhodobý zdroj financování, který umožňuje akcelerovat růst příslušného dlužníka a zvýšit tvorbu přidané hodnoty pro jeho majitele.

What is Mezzanine Debt?

Mezzanine Debt is a loan instrument that is placed between senior debt and equity in the capital structure of a company, and shares characteristics of both. It is often used in situations where bank financing is not adequately available, thus replacing part of the need for equity.

Mezzanine Debt can be structured either as a debt (legally or structurally subordinated), or a preferred stock. It is typically materially unsecured by assets, does not require a personal guarantee, and is provided against the cash flow based on the borrower’s performance.

By that nature Mezzanine Debt carries significantly more risk than senior debt and is priced accordingly. In most cases pricing consists of two components; (i) regularly paid cash interests, and (ii) PIK interests (payment-in-kind interest being a capitalized interest component payable at loan maturity). In some cases Mezzanine providers may take a small equity warrant (kicker) in the business.

Usually, Mezzanine Debt is structured on EBITDA multiple basis i.e. with a higher leverage (Net Debt/EBITDA ratio) than senior loans, and its maturity is usually extended beyond the senior facilities with a bullet repayment profile.

Mezzanine Debt is a flexible, long-term source of financing that can accelerate corporate growth and build long-term value.

Využití mezaninového financování

Dlužníci mohou využít mezaninového financování (nikoliv exkluzivně, typicky většinou v kombinaci se seniorním dluhem), pokud chtějí dosáhnout následujících cílů:

 • Významné rozšíření obchodní činnosti a/nebo investování do nových technologií
 • Financování koupě (akvizice) nové společnosti
 • Optimalizace kapitálové struktury a rizikového profilu svého podnikání
 • Rekapitalizace; změna vlastnické struktury
 • Překlenutí nedostatku krátkodobé likvidity
 • Nabytí aktiv v rámci restrukturalizace podniku
 • Financování restrukturalizačního procesu (dlužníka)

Ať už je mezaninový dluh využit jako součást akvizičního financování, financování růstového příběhu, bankovního refinancování bilance dlužníka nebo odkupu vlastnických podílů na společnosti (owner buy-out), tento finanční nástroj může vždy poskytovat významnou přidanou hodnotu pro všechny strany zapojené do příslušného obchodu.

When to use Mezzanine Debt?

Borrowers use Mezzanine financing typically, but not exclusively, when they want to:

 • Expand business and/or invest into new technology
 • Finance an acquisition
 • Optimize capital structure and the risk profile of the business
 • Recapitalize; change the ownership structure
 • Bridge the interim cash shortfall
 • Acquire distressed assets (for business purposes)
 • Finance a turnaround process

Whether it is used as part of an acquisition debt, growth capital funding, bank refinancing or owner buy-out; Mezzanine financing can deliver a high value.

Výhody mezaninového financování

Navzdory vyšší ceně disponuje mezaninový dluh významnými (strukturálními) výhodami, které jej činí vhodnou formou financování aplikovatelnou v mnoha situacích:

 • Vyplňuje mezeru v oblasti financování způsobenou omezeným přístupem k seniornímu (typicky bankovnímu) dluhu či k vlastním zdrojům.
 • Navyšuje celkový výnos investora díky náhradě části požadovaných vlastních zdrojů mezaninovým dluhem.
 • Minimalizuje (v případě nahrazení vlastních zdrojů mezaninovým dluhem) rozředění vlastnických podílů a snižuje celkový náklad kapitálu společnosti.
 • Mezaninový dluh eliminuje potřebu prodeje podílu ve společnosti (majoritního i minoritního) za účelem financování strategie rozvoje firmy náročné na podíl investovaných vlastních zdrojů.
 • Mezaninový úvěr (samostatně či v kombinaci s bankovním financováním), za podmínky existence přiměřené dluhové kapacity dlužníka a jeho pozitivní čisté valuace (hodnota firmy pro její vlastníky), může poskytnout až 100% vlastního kapitálu potřebného k realizaci příslušné transakce.
 • Výše mezaninového dluhu je ve většině případů strukturována na základě dlužníkova hrubého cash flow (vyjádřeno ukazatelem EBITDA), ve výjimečných případech může být ovšem vzata do úvahy i materiální hodnota jednotlivých aktiv dlužníka.
 • Mezaninový dluh umožňuje realizovat i transakce v případě, že investor nemá dostatek vlastních zdrojů (typicky v kombinaci s relativně vyšším rizikovým apetitem) a tzv. EBITDA násobek příslušné transakce vysoce přesahuje hodnoty typické pro financování bankovním dluhem.
 • Mezaninový úvěr je typicky strukturován bez osobních garancí vlastníků příslušného dlužníka a jeho splatnost přesahuje splatnost seniorního (bankovního) dluhu.
 • Mezaninový dluh – ve srovnání se standardním bankovním úvěrem – je strukturován jako dluhový instrument s jednorázovou splatností k datu maturity, v převážné většině případů bez průběžných splátek jistiny a s významnou částí celkového úroku (především tzv. PIK komponent) splatnou taktéž k datu maturity.
 • V principu platí, že podmínky mezaninového financování jsou vždy více flexibilní (více ušité na míru) než podmínky standardního bankovního úvěru a požadavky mezaninového věřitele (týkající se např. vlivu na řízení firmy, reportingu, požadavku na výnos) jsou řádově nižší než požadavky investora disponujícího vlastnickým podílem na společnosti.

What are the Benefits of Mezzanine Debt?

Despite higher pricing, Mezzanine debt funding has a number of advantages making it a suitable form of financing in the following ways:

 • Fills the financing gap caused by limited access to senior debt or equity.
 • Enhances the return of equity investors due to reduced amounts of equity required in the transaction.
 • Minimizes equity dilution for shareholders and lowers cost of capital relative to equity.
 • Mezzanine financing eliminates the need to sell a majority or significant portion of shareholding in a company in order to finance equity intense strategies.
 • Mezzanine loans (solely or in combination with bank financing), under certain circumstances of adequate debt capacity and equity value, can provide 100% of the own capital needed for a transaction.
 • The Mezzanine loan volume is structured based on a company’s cash flow rather than underlying asset value.
 • Helps to finance transactions even if the investor lacks equity at a higher risk appetite, and EBITDA multiples result in a far higher leverage than a bank loan.
 • Mezzanine loans usually have no personal guarantees and have longer terms than bank loans.
 • Mezzanine loans have back-ended principal (and capitalized interest components) repayments in comparison to bank loans.
 • The terms and conditions are more flexible than those of banks or junior bonds, and less intrusive than an equity investor.

Proč Mezzanine Capital?

Naším cílem a ambicí je poskytovat unikátní řešení potřeb našich klientů, s cílem navázat dlouhodobé a oboustranně prospěšné vztahy, a tak pomoci realizovat rozvojové plány našich klientů a zvýšit hodnotu jejich společností. Základní charakteristiky našeho konceptu jsou:

 • Flexibilita – Poskytujeme investice na všech úrovních kapitálové struktury dlužníka, v různých formách, které nejlépe vyhovují potřebám našich klientů.
 • Transparentnost, rychlost a efektivita – Jsme schopni pojmout komplexitu jednotlivých případů ve velmi krátkém čase a tím zajistit rychlé uzavření transakce.
 • Zkušený tým – Členové našeho týmu jsou profesionálové s dlohodobou odbornou zkušeností (více než 18 let praxe na různých manažerských a expertních pozicích) a prokazatelnými osobními zkušenostmi v oblasti finančnictví a strategického poradenství (se zaměřením na široké spektrum průmyslových oborů). Náš vysoce kvalifikovaný tým opakovaně prokázal schopnost nastrukturovat, vyjednat a uzavřít ty nejkomplexnější transakce na trhu.
 • Zaměření na vztahy – Jsme připraveni podporovat dlouhodobé strategie našich klientů budováním vztahů založených na vzájemné důvěře a tím zajistit pokračující rozvoj jejich podnikání.
 • Poradenský prvek – Nabízíme interní poradenskou kapacitu, vědomosti a schopnosti, díky kterým disponujeme vlastností porozumět potřebám našich klientů a poskytovat jim přidanou hodnotu jak z hlediska dlouhodobé strategie podnikání, tak z hlediska vhodného strukturování příslušné finanční transakce. Náš odborný tým je velmi efektivní v záležitostech strukturování jednotlivých finančních transakcí ve spolupráci se seniorními věřiteli (bankami), což zahrnuje i asistenci v případech restrukturalizace v důsledku nedostatečného finančního výkonu příslušného dlužníka (sub-performance event).

Why Mezzanine Capital?

We strive to provide unique solutions for our clients with the goal of building a long-term mutually prosperous relationship, thus helping to realize borrowers’ strategies, and increase their company value. The key features of our approach are:

 • Flexibility - Investment in all levels of capital structure and in various forms that best fit the borrowers’ needs.
 • Transparency and Speed to Close - Ability to address complex situations within a short period of time and close transactions quickly.
 • Experienced team –Team members with broad experience in industry sectors and financing structures carrying a track-record of more than 18 years in various managerial and expert positions. Our highly competent team have demonstrated the ability to structure, negotiate and deliver the most complex transactions on the market.
 • Relationship focus – Committed to supporting borrowers’ long-term strategies via building up trusted relationships in order to ensure continued growth.
 • Advisory component – Integrated advisory capacities and capabilities that allow for deep business insight; providing borrowers with the added value in general business strategies and deal arrangements. Our qualified team of advisors are efficient in handling financial structuring matters of particular transactions with senior lenders that includes assistance in the case of restructuring caused by sub-performance.

Investiční kritéria

Investment criteria

Investiční kritéria

Mezzanine Capital poskytuje „na míru šitá“ řešení finančních potřeb pro velké, malé a středně velké společnosti ve střední a jihovýchodní Evropě (včetně Turecka), s primárním zaměřením na Českou republiku a Slovensko.

Naše služby poskytujeme:

 • Soukromým společnostem se sídlem zejména v České republice a na Slovensku.
 • Podnikajícím ve stabilních průmyslových odvětvích (posuzováno primárně z hlediska stability dosahovaných finančních výsledků), s nejméně tříletou historií působení na trhu a s dosaženým pozitivním cash flow.
 • S udržitelnou konkurenční výhodou a / nebo prokazatelným růstovým potenciálem.
 • EBITDA (hrubé cash flow společnosti) přesahující 2 miliony EUR ročně.
 • Se zkušeným a motivovaným manažerským týmem s dobrou reputací a prokazatelnými referencemi ve vytváření hodnoty pro majitele společnosti.
 • Neinvestujeme do nově vzniklých společností a projektů vzniklých „na zelené louce“.

Za účelem ochrany našich investic (pouze v případě potřeby) jsme schopni nabídnout našim klientům i interní služby strategického a finančního poradenství.

Investment criteria

Mezzanine Capital provides tailored financial solutions for large, small and mid-size companies in the CSEE region, including Turkey, with primary focus on the Czech Republic and Slovakia.

 • Private companies headquartered primarily in the Czech Republic and Slovakia.
 • Operating in stable industries, with at least three years of operating history and having achieved positive cash flows.
 • Having sustainable competitive advantage and/or verifiable growth potential.
 • EBITDA exceeding EUR 2 million.
 • Reputable, experienced and committed management teams with proven track-records in building enterprise value.
 • We do not invest in start-ups and green field project finance transactions.

In order to safeguard the investments (if needed) supplementary business and financial advisory services may be provided to portfolio companies.

Transakce

Nabízený produktový mix pokrývá široké spektrum potenciálních transakcí:

 • Růstový kapitál (Growth Capital)
 • Financování akvizic (transakce typu Leverage Buy-Out, včetně financování manažerských akvizic typu Management Buy-Out a Management Buy-In)
 • Rekapitalizace (získání dodatečných finančních zdrojů ve prospěch majitele formou redukce vlastního kapitálu dlužníka a jeho nahrazení dluhem)
 • Restrukturalizace vlastnické struktury dlužníka (např. výkup jednoho či více majitelů z vlastnické struktury společnosti atd.)
 • Financování restrukturalizačních transakcí (včetně financování nabytí aktiv či souboru aktiv v rámci restrukturalizace podniku)

Transactions

The product mix covers a wide spectrum of transactions:

 • Growth capital
 • Leverage Buy-Out (including Management Buy-Out and Management Buy-In)
 • Recapitalization / Ownership Restructuring
 • Equity raising (subordinated low risk & high risk loans)
 • Special situation financing (including DIP financing)
 • Subordinated high risk loans
 • Distressed assets financing

Struktura financování

Naše struktura financování nabízí flexibilní zdroj kapitálu, přizpůsobený unikátním situacím pro dosažení finančních cílů našich klientů.

 • Výše investice: Upisovací kapacita od 5 milionů EUR do 50 milionů EUR se schopností syndikovat (prodat na trhu třetí straně) velká financování.
 • Struktura transakce: Seniorní dluh v kombinaci s mezaninovým úvěrem; transakční struktura bude vždy „ušita na míru“ specifickým potřebám potenciálního dlužníka.
 • Investiční horizont: 3 až 7 let, splatnost jednorázově (bez průběžné amortizace jistiny) k datu konečné splatnosti příslušného úvěru.
 • Cena: Fixní nebo pohyblivá úroková sazba, typicky včetně PIK (Payment-In-Kind) komponentu (plus ve výjimečných případech může celková cena obsahovat i participaci poskytovatele mezaninového financování na ekvitní hodnotě financované společnosti).

Financing structure

Flexible source of capital, customized for special situations in order to achieve financial goals.

 • Investment size: underwriting capacity of EUR 5 million to EUR 50 million with ability to syndicate large financings.
 • Investment structure: senior debt with junior term loan plus Mezzanine debt; customized to the special situation of the borrower.
 • Investment tenor: 3 to 7 years maturity with bullet repayment structure.
 • Pricing: fix or float interest rate, typically including PIK component (and in selected cases an equity kicker).

Reference

Our References

Vybrané referenční transakce

Selected transaction references


Akvizice Nová Karolina Park Ostrava

32 000 000 EUR
Aranžér a věřitel
2021

Mezzanine Capital poskytl akviziční úvěr ve výši 32 milionů EUR skupině RT TORAX Group

Mezzanine Capital podpořil skupinu RT TORAX Group (www.rt.eu), která je aktivní především v oblastech automotive a komerčních nemovitostí, a to poskytnutím dlouhodobého mezaninového úvěru ve výši 32 milionů EUR pro akvizici projektu Nová Karolina Park Ostrava (www.novakarolinapark.cz).

RT TORAX Group je investiční skupina se sídlem v Ostravě, která byla založena v roce 1994 pány Radkem Šnitou a Tomášem Häringem. Skupina je aktivní v oboru automotive (zabývá se prodejem, servisem a poskytováním finančních služeb spojených s prodejem osobních automobilů) a komerčních nemovitostí (zejména v segmentu akvizic a provozování administrativních nemovitostí). Své aktivity rozvíjí v regionech celé České republiky.

Nová Karolina Park je projekt administrativní trofejní budovy v centru Ostravy, který byl dokončen společností Passerinvest Group v roce 2012. Nabízí téměř 24 726 m2 prvotřídních kancelářských ploch v 6 nadzemních podlažích, 3 846 m2 retailových a skladových prostor a 279 parkovacích míst. Objekt je charakteristický vynikající dopravní dostupností a komplexní občanskou vybaveností ve svém bezprostředním okolí.

Acquisition of Nová Karolina Park Ostrava

EUR 32,000,000
Arranger and lender
2021

Mezzanine Capital provided an acquisition loan of EUR 32 million to RT TORAX Group

Mezzanine Capital recently supported RT TORAX Group (www.rt.eu) which is primarily active in the areas of automotive and commercial real estate, by providing a long-term mezzanine loan of EUR 32 million for the acquisition of the Nová Karolina Park Ostrava project (www.novakarolinapark.cz).

RT TORAX Group is an investment group based in Ostrava, which was founded in 1994 by Radek Šnita and Tomáš Häring. The Group is active in the automotive sector (involved in sale, service and provision of financial services related to the passenger cars sale) and commercial real estate (especially in the segment of acquisitions and operation of administrative real estate). The Group develops its activities in regions throughout the Czech Republic.

Nová Karolina Park is a project of an administrative trophy building in downtown Ostrava, which was completed by the Passerinvest Group in 2012. It offers almost 24,726 m2 of first-class office space on 6 floors, 3,846 m2 of retail and warehouse space and 279 parking spaces. The building is characterized by excellent transport accessibility and comprehensive civic amenities in its immediate vicinity.


Akvizice Oetinger Group Germany

38 000 000 EUR
Aranžér, věřitel a M&A poradce
2018

Mezzanine Capital poskytl akviziční úvěr ve výši 38 milionů EUR skupině Metal Trade Comax

Mezzanine Capital podpořil skupinu Metal Trade Comax (www.mtcomax.cz), dominantního výrobce v oboru kontinuálního lakování a recyklace hliníku v ČR, při akvizici společnosti Oetinger Aluminium Group (www.oetinger.net), jednoho z nejvýznamnějších výrobců tekutého hliníku a hliníkových ingotů ve Spolkové republice Německo, poskytnutím mezaninového úvěru ve výši 38 miliónů EUR.

Metal Trade Comax je jedním z hlavních představitelů segmentu kontinuálního lakování v Evropě a jediným výrobcem kontinuálně lakovaného plechu v České republice. Společnost je dále výrobcem slévárenských slitin a předslitin neželezných kovů na bázi hliníku a mědi ve formě ingotů a jako první v České republice poskytuje od roku 2015 vedle dodávek hliníkových ingotů i dodávky tekutého hliníku. Roční tržby skupiny Metal Trade Comax přesahují 250 miliónů EUR.

Oetinger Aluminium je jedním z nejvýznamnějších evropských hráčů v segmentu recyklace hliníkového šrotu, převážně zaměřený na výrobu litých slitin a který je známý pro svou mimořádnou technologickou kompetenci, zvláště v segmentu výroby speciálních hliníkových slitin. Společnost benefituje z vysokého podílu dodávek tekutého hliníku a stejně tak z dlouhodobých a (nejen) regionálně blízkých vztahů se svými zákazníky (mimo jiné díky vysokému podílu tzv. konverzního businessu). Roční tržby skupiny Oetinger Aluminium přesahují 300 miliónů EUR.

Acquisition of Oetinger Group Germany

EUR 38,000,000
Arranger, lender and M&A advisor
2018

Mezzanine Capital provided a EUR 38 million acquisition loan to MTC Group

Mezzanine Capital recently supported a leading Czech coil coating and aluminum manufacturer Metal Trade Comax (www.mtcomax.cz) in acquiring Oetinger Aluminium Group (www.oetinger.net), major liquid and ingots aluminum producer in Germany, through providing a EUR 38 million mezzanine loan.

Metal Trade Comax is one of the leading European manufacturers of continuous coil coating and the only producer of continuously coated sheet metal in the Czech Republic. The company is also a producer of foundry alloys, master alloys and non-ferrous metals based on aluminum and copper and since 2015 it is the only producer of liquid aluminum in the Czech Republic. The annual turnover of the company exceeds 250 million EUR.

Oetinger Aluminium Group is a leading aluminum scrap recycling company focused on production of casting alloys and known for excellent technological competences, in particular for customized special alloys. The company strongly benefits from a high degree of liquid aluminum deliveries as well as regional and close customer relationships (due to a considerable volume of conversion business). The annual turnover of the company exceeds 300 million EUR.


Rekapitalizace VUES Brno s.r.o./Nolloth S.A.

6 000 000 EUR
Aranžér a věřitel
2016

Mezzanine Capital poskytl úvěr ve výši 6 milionů EUR v souvislosti s rekapitalizací VUES Brno s.r.o.

Mezzanine Capital se poskytnutím mezaninového úvěru ve výši 6 milionů EUR podílel na transakci rekapitalizace společnosti Nolloth S.A. a jí ovládaných společností VUES Brno s.r.o. (www.vues.cz) a VSM Antriebstechnik GmbH, které jsou majoritně vlastněny fondy spravovanými ARX Equity Partners. Celková výše transakce refinancování zadluženosti a rekapitalizace dosáhla 26 milionů EUR.

VUES byl založen v roce 1947 a zabývá se projektováním, výrobou a zkoušením speciálních a nestandardních elektrických točivých strojů (asynchronních, synchronních a synchronních s PM), elektrických pohonů a zkušebních pracovišť s dynamometry. Produkty společnosti jsou zákazníky integrovány do vyšších technologických celků pro průmyslovou automatizaci a robotiku, v logistice a balicí technice, automobilovém průmyslu, energetickém sektoru, trakci a dalších oborech.

VUES je ověřeným dodavatelem individuálních „high-tech“ řešení poskytujícím služby na trzích střední a západní Evropy. V roce 2015 společnost vykázala konsolidované tržby ca 26 milionů EUR.

VSM je dceřiná společnost se sídlem v Griesheim (DE), zajišťující prodej vybraných produktů VUES Brno v Rakousku, Německu a Švýcarsku.

Recapitalization VUES Brno s.r.o./Nolloth S.A.

EUR 6,000,000
Arranger and lender
2016

Mezzanine Capital provided EUR 6 million loan in connection with the recapitalization of VUES Brno Ltd.

Mezzanine Capital participated in the recapitalization transaction of Nolloth S.A. (majority owned by ARX Equity Partners) and its subsidiaries VUES Brno Ltd. (www.vues.cz) and VSM Antriebstechnik GmbH by granting a EUR 6 million mezzanine loan. The total size of the transaction (debt refinancing and recapitalization) amounted to EUR 26 million.

VUES was founded in 1947 and deals with designing, manufacturing and testing of special and non-standard electric rotating machines (asynchronous, synchronous and synchronous with PM), electric drives, and test stands with dynamometers. Their products are integrated by their customers into higher technological units for industrial automation and robotics, logistics and packaging technology, automotive, energy sector, traction and other fields.

VUES is a certified supplier of individual "high-tech" solutions operating on Central and Western European markets. In 2015, the company reported consolidated revenues of EUR 26 million.

VSM is a subsidiary of VUES based in Griesheim (DE) with responsibility for sales of selected products from VUES Brno to Austria, Germany and Switzerland.


Akvizice skupiny Pronatal

12 500 000 EUR
Aranžér a věřitel
2016

Mezzanine Capital poskytl akviziční úvěr skupině Medicon ve výši 12,5 milionů EUR

Mezzanine Capital podpořil skupinu Medicon (www.mediconas.cz), jednoho z nejvýznamnějších soukromých poskytovatelů zdravotní péče na českém trhu, při akvizici společností skupiny PRONATAL (www.pronatal.cz), jedné z největších společností zaměřených na diagnostiku a léčbu všech typů poruch plodnosti včetně mimotělního oplodnění v České republice, poskytnutím mezaninového úvěru ve výši 12,5 milionů EUR.

Skupina Medicon je významným poskytovatelem zdravotní péče v Praze, provozující polikliniky na Praze 4, Praze 9 a Praze 10. Současně je také významným poskytovatelem služeb v oblastech radiodiagnostiky a mamografického screeningu v Pražském regionu. Ve všech svých zařízeních poskytuje péči více než 60 tis. pacientů měsíčně.

Acquisition of Pronatal Group

EUR 12,500,000
Arranger and lender
2016

Mezzanine Capital provided a EUR 12.5 million acquisition loan to Medicon group

Mezzanine Capital recently supported a leading Czech health care provider Medicon (www.mediconas.cz) in acquiring PRONATAL Group (www.pronatal.cz), one of the largest infertility treatment companies in the Czech Republic, through providing a EUR 12.5 million mezzanine loan.

Medicon is the major outpatient healthcare provider in Prague operating the policlinics located in Prague 4, Prague 9 and Prague 10, and a leading provider of radiology and breast tumor screenings in the Prague region. More than 60 thousand patients are serviced in Medicon facilities each month.Tým

Náš tým tvoří profesionálové s rozsáhlými zkušenostmi z bankovnictví, strategického poradenství a korporátní sféry a je zárukou nejvyšší možné kvality pro naše klienty.


Our Team

Professionals with banking, business advisory, and corporate backgrounds ensure the highest level of quality for clients.


Jan Hajek

Jan
Hájek

Partner
Partner


Jan je jedním ze zakladatelů společnosti Mezzanine Capital.

Jan má více než 18 let zkušeností z korporátního bankovnictví, strukturovaného financování a financování komerčních nemovitostí. Svoji bankovní kariéru začal v roce 1997 v HypoVereinsbank (současná UniCredit Group) v oddělení Řízení rizik. Později v roce 2002 přešel na pozici specialista strukturovaného financování v rámci divize Korporátní bankovnictví. V roce 2007 byl povýšen na pozici ředitele Strukturovaného financování a Financování komerčních nemovitostí s přímým reportingem představenstvu banky.

Jan získal inženýrský titul na Vysoké škole ekonomické v Praze a magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Jan is one of the Founding Partners of Mezzanine Capital.

Jan has over 18 years’ experience in Corporate Banking, Structured Finance, and Commercial Real Estate finance. He started his banking career in HypoVereinsbank (currently UniCredit Group) in the Risk Management Department in 1997. Subsequently, he transitioned to the position of Structured Finance Specialist within the Corporate Banking Division in 2002. In 2007 he was promoted to the position of Director for the Structured Finance and Commercial Real Estate Finance with direct reporting to the Board of the Bank.

Jan holds a Master Degree in Economics from the University of Economics in Prague and a Master Degree in Law from the Faculty of Law at Charles University in Prague.


Roland Zsilinszky

Roland
Zsilinszky

Partner
Partner


Roland je jedním ze zakladatelů společnosti Mezzanine Capital.

Před založením společnosti Mezzanine Capital působil Roland více než 8 let v oblasti strategického poradenství. Pracoval jako „Managing Director“ ve společnosti Roland Berger v Praze, jedné z předních poradenských společností, s odpovědností za Českou republiku a Slovensko. Předtím přes 10 let jako generální ředitel nebo interim manažer řídíl společnosti s více než 500 zaměstnanci v různých průmyslových odvětví v Maďarsku, Slovensku a Německu.

Roland získal inženýrský titul na Ekonomické Univerzitě v Bratislavě (Fakultě Mezinárodního obchodu) a titul MBA z Open University v Milton Keynes ve Velké Británii.

Roland is one of the Founding Partners of Mezzanine Capital.

Before founding Mezzanine Capital, Roland spent over 8 years in consulting. He worked as Managing Director at the Prague office at Roland Berger; a leading global consultancy group with responsibility for the Czech Republic and Slovakia. Prior to this, he spent over 10 years in various industries as CEO and interim manager by managing companies with 500+ employees in Hungary, Slovakia and Germany.

Roland holds a Master Degree from the University of Economics (Faculty of International Trade) in Bratislava and an MBA from The Open University in Milton Keynes, UK.


Tomas Ruzicka

Tomáš
Růžička

Investiční manažer
Investment Manager


Tomáš má více než 15 let zkušeností z korporátního bankovnictví a strukturovaného financování. Do Mezzanine Capital nastoupil po 7 letech působení v UniCredit Bank v Praze, kde zastával pozici specialisty strukturovaného financování. Dříve pracoval více než 8 let v týmu Korporátního bankovnictví v Citibank v Praze.

Tomáš získal inženýrský titul na Vysoké škole ekonomické v Praze se zaměřením na finance.

Tomáš has over 15 years’ worth of experience in Corporate Banking and Structured Finance. He joined Mezzanine Capital after 7 years working in the UniCredit Bank, Prague where he held the position of Structured Finance Specialist. Prior to that he has spent over 8 years in the Corporate Banking team of Citibank, Prague.

Tomáš holds a Master Degree in Economics from the University of Economics in Prague with a focus on Finance.


Stepan Matejka

Štěpán
Matějka

Manažer strategie a úvěrových rizik
Strategy and Credit Risk Manager


Štěpán je zkušený bankéř s více než 19 lety praxe v korporátním bankovnictví, strukturovaném financování a řízení rizik. V roce 2003, po 6 letech působení v IPB/ČSOB v Praze, jako vedoucí odvětvového týmu Ohrožené úvěry, nastoupil do týmu Strukturovaného financování v UniCredit Bank na pozici zástupce ředitele.

Štěpán získal inženýrský titul na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Štěpán is a seasoned banker with over 19 years of experience in Corporate Banking, Structured Finance and Risk Management. In 2003, after 6 years of working for IPB/CSOB in Prague, as Head of the Special Credits team, he joined the Structured Finance team of UniCredit Bank as Deputy Head.

Štěpán has a Master Degree in Economics from the University of Economics in Prague.


Michaela Kotorova

Michaela
Kotorová

Office Manager
Office Manager


Michaela má více než 8 let zkušeností v administrativě a office managementu.

Do Mezzanine Capital nastoupila po 4 letech působení ve společnosti Roland Berger v Praze, jedné z předních poradenských společností, kde měla na starosti mimo jiné podporu „Managing Directora“ a celého týmu konzultantů.

Dříve pracovala více než 3 roky pro jeden z korporátních týmů v Nokia Siemens Networks v Praze.

Michaela has over 8 years’ worth of experience in administration and office management.

She joined Mezzanine Capital after 4 years working at the Prague office at Roland Berger, a leading global consultancy group with responsibility, among other things, for supporting the Managing Director and the whole consulting team.

Prior to that she has spent over 3 years working for one of the corporate teams in Nokia Siemens Networks in Prague.


Kontakt

Mezzanine Capital, s.r.o.
Slovanský dům – budova E
Na Příkopě 859/22
110 00 Praha 1
Česká republika

Telefon: +420 296 246 000
E-mail: office@mezzaninecapital.cz
www.mezzaninecapital.cz


Contact

Mezzanine Capital, s.r.o.
Slovanský dům – building E
Na Příkopě 859/22
110 00 Prague 1
Czech Republic

Phone: +420 296 246 000
E-mail: office@mezzaninecapital.cz
www.mezzaninecapital.cz
Copyright Mezzanine Capital 2018